7.1

1.  phá ouq htouq

2.  há

3.  bálâ chaiq

4.  yá peq leq

5.  má

 

7.2

1.  

2.

3.

4.

5.