1.

1.  မောင်

2.  လောင်

3.  သောင်

4.  ထောင်

5.  စောင်

2. 

1.  သောင့်

2.  စောင့်

3.  လောင့်

4.  တောင့်

5.  ရောင့်

3. 

1.  ချောင်း

2.  ပေါင်း

3.  တောင်း

4.  ကြောင်း

5.  ရှောင်း

4.   

1. နောင်               [thâwe htò nángeh yèchá ngá thaq]         

2. ဖောင်                [thâwe htò phá ouq htouq yèchá ngá thaq]

3. စောင်                [thâwe htò sá lòun yèchá ngá thaq]

4. ချောင်                [thâwe htò khágwè yápín yèchá ngá thaq]

5. မောင်                [thâwe htò má yèchá ngá thaq]

5.   

1. သောင့်    သောင်    သောင်း

2. ရှောင့်     ရှောင်    ရှောင်း

3. မောင့်      မောင်    မောင်း

4. စောင့်     စောင်    စောင်း

5. လောင့်    လောင်    လောင်း