1. 

1.  မိုင်

2.  လိုင်

3.  သိုင်

4.  ထိုင်

5.  စိုင်

 

2. 

1.  သိုင့်

2.  စိုင့်

3.  လိုင့်

4.  တိုင့်

5.  ဝိုင့်

 

3.        

1.  ချိုင်း

2.  ပိုင်း

3.  တိုင်း

4.  ကြိုင်း

5.  ရှိုင်း

 

4.  

1. နိုင့်                [nángeh tâchàun ngin lòunjì tin ngá thaq auqká mjiq]     

2. ဖိုင်း                 [hpáouq htouq "tâchàun ngin lòunjì tin ngá thaq shé gá pauq]

3. စိုင်း                 [sálòun tâchàun ngin lòunjì tin ngá thaq shégá pauq]

4. ချိုင်း                [khágwè yápín tâchàun ngin lòunjì tin ngá thaq shégá pauq]

5. မိုင့်                 [má tâchàun ngin lòunjì tin ngá thaq auqká mjiq]

 

5.   

1. သိုင့်    သိုင်      သိုင်း

2. ရှိုင့်     ရှိုင်     ရှိုင်း

3. မိုင့်      မိုင်     မိုင်း

4. စိုင့်     စိုင်     စိုင်း

5. လိုင့်    လိုင်    လိုင်း