1. 

1.  မုန်

2.  လုန်

3.  သုန်

4.  ထုန်

5.  စုန်

2. 

1.  တုံ

2.  လုံ

3.  သုံ

4.  ထုံ

5.  ဇုံ

 

3. 

1.  သုံ့

2.  စုန့်

3.  လုံ့

4.  ကုန့်

5.  ထုံ့

 

4. 

1.  ချုန်း

2.  ပုန်း

3.  တုံး

4.  ကြုံး

5.  ရှုံး

5. 

1. ရုံး              [yágauq tâchàun ngin thèdhè tin shégá pauq]             

2. ဖုန်း             [pháouq htouq tâchàun ngin ná thaq shégá pauq]

3. စုံ              [sálòun tâchàun ngin thè dhè tin]

4. မုန့်             [má tâchàun ngin ná thaq auqká mjiq]

5. နှုန်း             [ná há htò tâchàun ngin ná thaq shégá pauq]

6.   

1. သုန့်    သုန်    သုန်း

2. ရှုံ့      ရှုံ     ရှုံး

3. မုန့်    မုန်     မုန်း

4. စုန့်    စုန်     စုန်း

5. လုံ့    လုံ      လုံး