1. 

1.  မိန်

2.  လိန်

3.  သိန်

4.  ထိန်

5.  စိန်

2. 

1.  တိမ်

2.  လိမ်

3.  သိမ်

4.  ထိမ်

5.  ဇိမ်

3. 

1.  သိမ့်

2.  စိန့်

3.  လိမ့်

4.  ချိမ့်

5.  ထိန့်

4. 

1.  ချိန်း

2.  ပိန်း

3.  တိမ်း

4.  ကြိမ်း

5.  ရှိန်း

5. 

1. နိမ့်             [nángeh lòunjì tin má thaq auqká mjiq]                  

2. ဖိန်း             [hpáouq htouq lòunjì tin ná thaq shé gá pauq]

3. စိမ်း             [sálòun lòunjì tin má thaq shégá pauq]

4. ချိန်း             [khágwè yápín lòunjì tin ná thaq shégá pauq]

5. မိန့်             [má lòunjì tin ná thaq auqká mjiq]

6. 

1. သိန့်    သိန်      သိန်း

2. ရှိန့်     ရှိန်     ရှိန်း

3. မိန့်      မိန်     မိန်း

4. စိန့်     စိန်     စိန်း

5. လိမ့်    လိမ်    လိမ်း