1. 

1.  မွန်

2.  လွန်

3.  သွန်

4.  ထွန်

5.  စွန်

2. 

1.  မွံ

2.  လွံ

3.  သွံ

4.  ထွံ

5.  စွံ

 

3.        

1.  ပွံ့

2.  ပွန့်

3.  နွံ့

4.  ကွန့်

5.  လွန့်

 

4.    

1.  ပွန်း

2.  မွမ်း

3.  စွန်း

4.  ကွမ်း

5.  ရှမ်း

5.   

1. နွံ         [nángeh wáhswèh thèdhè tin]               

2. ကျွန်း       [kájí yápín wáhswèh náthaq shégápauq]

3. ရွံ         [yágauq wáhswèh thèdhè tin]

4. ကျွမ်း       [kájì yápín wáhswèh máthaq shégápauq]

5. တွန်         [táwùnbu wáhswèh náthaq]

6.                   

1. သွန့်    သွန်    သွန်း

2. ရွှံ့     ရွှံ      ရွှမ်း

3. မွန့်    မွန်    မွန်း

4. ကျွန့်   ကျွန်   ကျွန်း

5. လွံ့    လွံ    လွမ်း