1. 

1.  မန်

2.  လန်

3.  သန်

4.  ထန်

5.  စန်

 

2. Use the keys for "M" to add a "thèdhè tin" to the following consonant scripts.

Example:    က             ကံ

1.  မံ

2.  လံ

3.  သံ

4.  ထံ

5.  စံ

 

3. Use the key "." to mark the low tone of each of the following syllables.

Example:    လန်                လန့်              

1.  ဝံ့

2.  ပန့်

3.  နံ့

4.  ကန့်

5.  ဆန့်

 

4. Use the key ";" to mark the high tone of each of the following syllables.

Example:    လန်                လန်း

            လမ်                                        လမ်း                                  

1.  ဝန်း

2.  ဝမ်း

3.  စန်း

4.  သမး်

5.  ရှမ်း

5.   How do you spell each of the following combination of consonants and vowels?  Attach the correct romanized spellings provided below to each of them.

       

Example: စန်                  [sá lòun ná thaq]

1. ထံ              [htá hsin dù thèdhè tin]           

2. ကျန်း             [kájí yápín náthaq shégápauq]

3. ဝမ်း              [wá máthaq shégápauq]

4. ရန်              [yágauq náthaq]

5. သံ              [thá thèdhè tin]

 

6.   Rearrage the following writings in the tonal order of " low" "level" and "high".

Example: ကန်    ကန်း     ကန့်            ကန့်       ကန်      ကန်း

      ကံ     ကမ်း    ကံ့              ကံ့       ကံ        ကမ်း                 

1. သန့်    သန်    သန်း

2. ရှံ့     ရှံ      ရှမ်း

3. မန့်    မန်    မန်း

4. ကျန့်   ကျန်  ကျန်း

5. လံ့   လံ    လမ်း