1. 

1.  မင်

2.  လင်

3.  သင်

4.  ထင်

5.  စင်

 

2. 

1.  ဝင့်

2.  ကျင့်

3.  စဉ့်

4.  နင့်

5.  ရှင့်

 

3. 

1.  ဝင်း

2.  ကျဉ်း

3.  ပင်း

4.  နင်း

5.  ရှင်း

4.   

1. ထင်               [htá hsin dù ngá thaq]         

2. ရဉ်                 [yágauq nyá lè thaq]

3. သင်                [thá ngá thaq]

4. ရှဉ့်                 [yágauq há htò nyá lè thaq auq ká myiq]

5. ဝင်း                [  wá ngá thaq shé gá pauq]

 

4.   Rearrage the following writings in the tonal order of " low" "level" and "high".

Example: စင်း စင် စင့်            စင့်       စင်      စင်း

      ယဉ့် ယဉ်း  ယဉ်         ယဉ့်       ယဉ်     ယဉ်း                 

1. သင့်    သင်း   သင်း

2. ရှဉ်    ရှဉ်း    ရှဉ်

3. မင်    မင့်    မင်း

4. ကျင်   ကျင်း   ကျင့်

5. လင်း   လင့်    လင်