1.  

a. နောက်    [thâwe htò nángeh yèchá ká thaq]

b. ပြောက်    [thâwe htò pázauq yáyiq yèchá ká thaq]

c. လောက်    [thâwe htò lá yèchá ká thaq]

d. ကျောက်    [thâwe htò kájí yápín yèchá ká thaq]

e. မျောက်    [thâwe htò má yápín yèchá ká thaq]

2.  

a.  လောက်

b.  မြောက်

c.  ခေါက်

d.  မှောက်

e.  ကျောက်

 

3.  

a. ကြောက်    [cauq]

b. ပျောက်    [pjauq]

c. လောက်    [lauq]

d. ပေါက်     [pauq]

e. နောက်    [nauq]