1.  Attach the right spelling to the right scripts.

[thâwe htò má yápín yèchá ká thaq] [thâwe htò pázauq yáyiq yèchá ká thaq] [thâwe htò lá yèchá ká thaq]  [thâwe htò nángeh yèchá ká thaq] [thâwe htò kájí yápín yèchá ká thaq] 

Example: ခေါက်          [thâwe htò khágwè yèchá ká thaq]            

a. နောက်

b. ပြောက်

c. လောက်

d. ကျောက်

e. မျောက်

2.  Add "ká thaq" { က်  } to the following scripts pressing the keys for "k \".

Example:  တော                   တောက်

a.  လော

b.  မြော

c.  ခေါ

d.  မှော

e.  ကျော

 

3.  Attach the right pronunciation to each of the following.

[pauq]  [lauq]  [pjauq] [cauq] [nauq]

Example:  တောက်          [tauq]

a. ကြောက်

b. ပျောက်

c. လောက်

d. ပေါက်

e. နောက်