3.1

1.  ngá

2.  sá

3.  khá gwè

4.  wá

5.  gá ngeh

 

3.2

1.  

2.

3.

4.

5.