1.  

a. ချုပ်             [khá gwè yá pín tâchàun ngin pá thaq]

b. တုတ်            [táwùnbu tâchàun ngin tá thaq]

c. လုတ်            [lá tâchàun ngin tá thaq] 

d. ပုတ်            [pázauq tâchàun ngin tá thaq]

e. စုပ်             [sálòun tâchàun ngin pá thaq]

2. 

a. ကျုပ်

b. စုတ်

c. ဆုပ်

d. နှုတ်

e. ရှုပ်

3.  Add "tá thaq" { တ်  } to the follwing scripts pressing the keys for "t \".

Example:  တု                    တုတ်

a.  လုတ်

b.  မြုတ်

c.  ခုတ်

d.  မှုတ်

e.  ကျုတ်

 

4.  Add "pá thaq" { ပ်  } to the follwing scripts pressing the keys for "p \".

Example:  တု                   တုပ်

a.  သုပ်

b.  ကျုပ်

c. မြုပ်

d.  ဆုပ်

e.  နှုပ်