1.  Attach the right spelling to the right scripts.

[pázauq tâchàun ngin tá thaq] [táwùnbu tâchàun ngin tá thaq] [khá gwè yá pín tâchàun ngin pá thaq]  [sálòun tâchàun ngin pá thaq] [lá tâchàun ngin tá thaq] 

Example: နုပ်          [ná ngeh tâchàun ngin pá thaq]            

a. ချုပ်

b. တုတ်

c. လုတ်

d. ပုတ်

e. စုပ်

2.  Replace { တ် } with { ပ် }, and { ပ် } with {တ် }  in the following scripts.

Example:  ကုတ်         ကုပ်

        ရုပ်          ရုတ်

a. ကျုတ်

b. စုပ်

c. ဆုတ်

d. နှုပ်

e. ရှုတ်

3.  Add "tá thaq" { တ်  } to the follwing scripts pressing the keys for "t \".

Example:  တု                    တုတ်

a.  လု

b.  မြု

c.  ခု

d.  မှု

e.  ကျု

 

4.  Add "pá thaq" { ပ်  } to the follwing scripts pressing the keys for "p \".

Example:  တု                   တုပ်

a.  သု

b.  ကျု

c. မြု

d.  ဆု

e.  နှု