1.      

a. ချိပ်          [khá gwè yá pín lòun jì tin pá thaq]

b. တိတ်        [táwùnbu lòun jì tin tá thaq]

c. လိတ်        [lá lòun jì tin tá thaq]

d. ပိတ်        [pázauq lòun jì tin tá thaq]

e. ဖိပ်        [phá ouq htouq lòun jì tin pá thaq]  

2.  Replace { တ် } with { ပ် }, and { ပ် } with {တ် }  in the following scripts.

Example:  စိတ်         စိပ်

        ဖိပ်         ဖိတ်

a. ကျိပ်

b. စိတ်

c. ဆိပ်

d. နှိတ်

e. ရိပ်

3.  Add "tá thaq" { တ်  } to the follwing consonants pressing the keys for "t \".

Example:  တိ                    တတ်

a.  လိတ်

b.  မြိတ်

c.  ဖိတ်

d.  မှိတ်

e.  ကျိတ်

 

4.  Add "pá thaq" { ပ်  } to the follwing consonants pressing the keys for "p \".

Example:  တိ                    တိပ်

a.  သိပ်

b.  ကျိပ်

c. လိပ်

d.  ဆိ

e.  နှိ