1.  Attach the right spelling to the right scripts.

[pázauq lòun jì tin tá thaq] [táwùnbu lòun jì tin tá thaq] [khá gwè yá pín lòun jì tin pá thaq]  [phá ouq htouq lòun jì tin pá thaq] [lá lòun jì tin tá thaq] 

Example: နိပ်          [ná ngeh lòun jì tin pá thaq]            

a. ချိပ်

b. တိတ်

c. လိတ်

d. ပိတ်

e. ဖိပ်

2.  Replace { တ် } with { ပ် }, and { ပ် } with {တ် }  in the following scripts.

Example:  စိတ်         စိပ်

        ဖိပ်         ဖိတ်

a. ကျိတ်

b. စိပ်

c. ဆိတ်

d. နှိပ်

e. ရိတ်

3.  Add "tá thaq" { တ်  } to the follwing consonants pressing the keys for "t \".

Example:  တိ                    တိတ်

a.  လိ

b.  မြိ

c.  ဖိ

d.  မှိ

e.  ကျိ

 

4.  Add "pá thaq" { ပ်  } to the follwing consonants pressing the keys for "p \".

Example:  တိ                    တိပ်

a.  သိ

b.  ကျိ

c. မြိ

d.  ဆိ

e.  နှိ