1.       

a. ချွပ်              [khá gwè yá pín wá hswèh pá thaq]

b. တွတ်             [táwùnbu wá hswèh tá thaq]

c. လွတ်             [lá wá hswèh tá thaq]

d. ပြွတ်             [pázauq yá yiq wáhswèh tá thaq]

e. ဖွပ်              [phá ouq htouq wá hswèh pá thaq]

2.  Replace { တ် } with { ပ် }, and { ပ် } with {တ် }  in the following scripts.

Example:  စတ်         စပ်

        ဖပ်         ဖတ်

a. ကျွပ်

b. ချွတ်

c. ဆွပ်

d. နွတ်

e. ရွပ်

3.  Add "wá hswèh tá thaq" { ွတ်  } to the follwing consonants pressing the keys for "Qt \".

Example:                      တတ်

a.  လွတ်

b.  မြွတ်

c.  ဖွတ်

d.  မွတ်

e.  ဘွတ်

 

4.  Add "wá hswèh pá thaq" { ွပ်  } to the follwing consonants pressing the keys for "Qp \".

Example:                      တပ်

a.  ကွပ်

b.  ခွပ်

c.  တွပ်

d.  ဆွပ်

e.  သွပ်