1.  Attach the right spelling to the right scripts.

[pázauq yá yiq wáhswèh tá thaq] [táwùnbu wá hswèh tá thaq] [khá gwè yá pín wá hswèh pá thaq]  [phá ouq htouq wá hswèh pá thaq] [lá wá hswèh tá thaq] 

Example: နွတ်          [ná ngeh wá hswèh tá thaq]            

a. ချွပ်

b. တွတ်

c. လွတ်

d. ပြွတ်

e. ဖွပ်

2.  Replace { တ် } with { ပ် }, and { ပ် } with {တ် }  in the following scripts.

Example:  စတ်         စပ်

        ဖပ်         ဖတ်

a. ကျွတ်

b. ချွပ်

c. ဆွတ်

d. နွပ်

e. ရွတ်

3.  Add "wá hswèh tá thaq" { ွတ်  } to the follwing consonants pressing the keys for "Qt \".

Example:                      တတ်

a. 

b.  မြ

c. 

d. 

e. 

 

4.  Add "wá hswèh pá thaq" { ွပ်  } to the follwing consonants pressing the keys for "Qp \".

Example:                      တွပ်

a.  က

b. 

c. 

d. 

e.