အို့ အို အိုး
တို့

-to touch

Click Here to Listen the Audio!!!

တို

-to be short

Click Here to Listen the Audio!!!

တိုး

-to increase

Click Here to Listen the Audio!!!

ပို့

-to send

Click Here to Listen the Audio!!!

ပို

-more

Click Here to Listen the Audio!!!

ပိုး

-to add

Click Here to Listen the Audio!!!

သို့

-to

Click Here to Listen the Audio!!!

စို

-to be wet

Click Here to Listen the Audio!!!

ကိုး

-nine

Click Here to Listen the Audio!!!

ယို့ယို့

-respectfully

Click Here to Listen the Audio!!!

ကြိုဆို

-to welcome

Click Here to Listen the Audio!!!

တိုးတိုး

-softly

Click Here to Listen the Audio!!!

နို့စို့

-suckling

Click Here to Listen the Audio!!!

ကိုကို

-older brother

Click Here to Listen the Audio!!!

မိုးကြိုး

-thunder

Click Here to Listen the Audio!!!

တချို့

-some

Click Here to Listen the Audio!!!

အလိုလို

-automatically

Click Here to Listen the Audio!!!

အမျိုးမျိုး

-different kinds

Click Here to Listen the Audio!!!

NEXT >>