1.  Attach the right spelling to the right scripts.

[pázauq tâ chàun ngin lòun jì tin]  [má tâ chàun ngin lòun jì tin shégá pauq] [pázauq tâ chàun ngin lòun jì tin shégá pauq] [má tâ chàun ngin lòun jì tin] [má tâ chàun ngin lòun jì tin auq ká mjiq]

Example:  လို့                 [lá tâ chàun ngin lòun jì tin auq ká mjiq]

a. မို့

b. ပို

c. မို

d. ပိုး

e. မိုး

2.  Write the low tone of each script below by pressing the key for " . " to add an auqká mjiq.

Example:  ပို             ပို့

a. တို

b. ဆို

c. ကျို

d. မြို

e. ဒို

3.  Write the high falling tone of each script below by pressing the key for " ; " to add a shé gá pauq.

Example: မို                 မိုး

a. ဖို

b. ယို

c. ကြို

d. စို

e. ထို