1.  

a. ကော်             [thâwe htò kájì yèchá shé htò]

b. ကော             [thâwe htò kájì yèchá]

c. ကော့             [thâwe htò kájì yèchá auqká mjiq]

d. ပျော်             [thâwe htò pázaq yá pín yèchá shé htò]

e. ပျော့             [thâwe htò pázauq yá pín yèchá auqká mjiq]

2. 

a. မော့

b. တော့

c. ကျော့

d. ဆော့

e. ပေါ့

3. 

a. လော

b. ရော

c. မြော

d. ချော

e. ဟော