1.

a. တဲ        [ táwùnbu nauq pjiq]

b. လဲ့        [lá nauq pjiq auqká mjiq]

c. ဟယ်        [há yá thaq]

d. ဖဲ        [phá ouq htouq nauq pjiq]

e. ဖဲ့        [phá ouq htouq nauq pjiq auqká mjiq]

2.  

a. ပဲ့

b. ဆဲ့

c. တဲ့

d. ကျဲ့

e. ရဲ့

3.  

a. လဲ

b. ချဲ

c. နဲ

d. ဆဲ

e. ဟဲ