2.1

1. hsa' lein 

2. htá hsin dù

3. hpá ouq htouq

4. khágwè

5. yápeqleq

2.2  

1.  kájì (က), khágwè (), gángeh (),   gájì (), ngá ()   

2.  tá wùnbu (), hta' hsin dù (), dá dwè (), dá auq chaiq (), ná ngeh ()    

3.  pázauq (), pháouqhtouq (), bálâchaiq (), bágòun (), má ()  

4. sa' lòun (), hsá lein (), zágwèh (), zá myin zwèh (), nyá ()

5.  yápeqleq (), yágauq(), lá (), wá (), thá ()

2.3 

1. ( )                      dá auq chaiq                                     

2. ( )                      bálâchaiq

3. ( )                        gájì

4. ( )                       zágwèh