Instructions:

  1. Click the letter to hear the name of the scripts. Repeat this until you recognize each letter and its sound.
  2. You can skip the scripts in the third row because they are seldom used in Burmese language.
 

If you have problem hearing the names of the scripts differently, you may use the following table of the names of the romanized scripts .

က  [ kájì ]   [ khá gwè ]   [ gá ngeh ]   [ gájì ]   [ ngá ]
[ sá lòun ]   [ hsá lein ]   [ zá gwèh ]   [ zá myin zwèh]   [ nyá ]
[ tátâlìnjeiq ]   [ htáwun bèh ]   [ dáyin gauq ]   [ dá ye mhouq ]   [ nájì ]
  [ táwùbu ]   [ htá hsin dù ]   [ dá dwè ]   [ dá ouq chaiq ]   [ ná ngeh ]
  [ pá zauq ]   [phá ouq htouq]   [ bá lâ chaiq ]   [ bá gòun ]   [ má ]
  [ yá peq leq ]   [ yá gauq ]   [ lá ]   [ wá ]   [ thá ]
    [ há]   [ lájì ]   [ á ]