1. 

a. ကျေ        [thâwe htò kájì yá pín] 

b. ကြေ        [thâwe htò kájì yá yiq]

c. ကျေ့        [thâwe htò kájì yá pín auq ká mjiq]

d. ပြေး        [ thâwe htò pázauq yá yiq shégá pauq] 

e. ပြေ        [thâwe htò pázauq yá yiq]

2.  

a. ပေ့

b. ရွေ့

c. တွေ့

d. စေ့

e. ပွေ့

3.  

a. ရေး

b. မွေး

c. ကြွေး

d. နွေး

e. ခွေး