DRILLS

1.  Attach the right spelling to the right scripts.

[ thâwe htò pázauq yá yiq] [thâwe htò kájì yá pín]  [thâwe htò kájì yá yiq] [ thâwe htò pázauq yá yiq shégá pauq]  [thâwe htò kájì yá pín auq ká mjiq]

Example:  မြေ                 [thâwe htò má yá yiq]

a. ကျေ

b. ကြေ

c. ကျေ့

d. ပြေး

e. ပြေ

2.  Write the low tone of each script below pressing the key for "shift+ . " or " . " to add an auqká mjiq.

Example:  မြေ                 မြေ့    "shift+ . "

                မေ                 မေ့     " . "

a. ပေ

b. ရွေ

c. တွေ

d. စေ

e. ပွေ

3.  Write the high falling tone of each script pressing the key for ";" to add a shégá pauq.

Example:  မြေ                 မြေး   " ; "

a. ရေ

b. မွေ

c. ကြွေ

d. နွေ

e. ခွေ