1.  

a. တူး             [táwùn bu hnâ chàun ngin shé gá pauq]

b. လု             [lá tâ chàun ngin]

c. တု             [táwùn bu tâ chàun ngin]

d. လူ             [lá hnâ chàun ngin]

e. တူ             [táwùn bu nhâ chàun ngin]

2.  Find the right spelling for the low tone of each script below.

a. မူ             [má tâ chàun ngin]

b. နူ             [ná ngeh tâ chàun ngin]

c. ပြူ             [pázauq yáyiq hnâ chàun ngin]

d. စူ             [sálòun tâ chàun ngin]

e. ကျူ            [kájì yápín tâ chàun ngin]

2.  

a. ဆူ             [hsá lein hnâ chàun ngin shégápauq]

b. ခူ             [khágwè hnâ chàun ngin shégápauq]

c. ဂျူ             [gá ngeh yápín hnâ chàun ngin shégápauq]

d. ဖြူ             [hpáouq htouq hnâ chàun ngin shégápauq]

e. ယူ             yá peq leq hnâ chàun ngin shégápauq]