DRILLS

1.  Attach the right spelling to the right scripts.

[táwùn bu tâ chàun ngin]  [táwùn bu nhâ chàun ngin]  [táwùn bu hnâ chàun ngin shé gá pauq]  [lá tâ chàun ngin]  [lá hnâ chàun ngin] 

Example:  ခု                  [khágwè tâchàun ngin]

a. တူး

b. လု

c. တု

d. လူ

e. တူ

2.  Choose the right spelling of the low tone of each script below.

[kájì yápín tâ chàun ngin]  [sálòun tâ chàun ngin]  [ná ngeh tâ chàun ngin]  [má tâ chàun ngin]  [pázauq yáyiq hnâ chàun ngin]

Example:  ကူး                              [kájì tâ chàun ngin]               

a. မူ

b. နူ

c. ပြူ

d. စူ

e. ကျူ

2.  Write the high falling tone of each script below.

[khágwè hnâ chàun ngin shégápauq]  [hpáouq htouq hnâ chàun ngin shégápauq]  [gá ngeh yápín hnâ chàun ngin shégápauq]  [hsá lein hnâ chàun ngin shégápauq]  [yá peq leq hnâ chàun ngin shégápauq]

Example:  ခု                  [khágwè hnâchàun ngin]

a. ဆူ

b. ခူ

c. ဂျူ

d. ဖြူ

e. ယူ