1.             

1.  မီ

2.  လီ

3.  သီ

4.  ထီ

5.  စီ

 

 

2.                             

1.  ဝိ

2.  ကျိ

3.  ပိ

4.  ဒိ

5.  တိ

3.  

1. နီ                       [ná ngeh lòunjì tin hsan khaq] 

2. စည့်                      [sá lòun  nyá thaq auq myiq]

3. ရှည်                      [yágauq há htò nyá thaq]

4. ကွိ                       [kájì wá hswèh lòunjì tin]

5. ဝိ                        [wá lòunjì tin]

 

4.                   

1. ကြိ  ကြီ  ကြီး

2. စည့် စည် စည်း

3. ပည့် ပည် ပည်း

4. ညိ  ညီ  ညီး

5. နည့်  နည်  နည်း