DRILLS

1. Use the key "Shift+i" to add a "lòunjì tin hsan khaq" to the following consonant scripts.

Example:    က             ကီ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

2. Use the key "i" to add a short "lòunjì tin" to the following consonant scripts.

Example:    က             ကိ

        ခ              ခိ                             

1. 

2.  ကျ

3. 

4. 

5. 

3.   How do you spell each of the following combination of consonants and vowels?  Attach the correct romanized spellings provided below to each of them.

[kájì wá hswèh lòunjì tin]  [yágauq há htò nyá thaq]  [ná ngeh lòunjì tin hsan khaq]  [wá lòunjì tin]  [sá lòun  nyá thaq auq myiq] [lá  lòunjì tin hsan khaq]

Example: လီ                  [lá  lòunjì tin hsan khaq]

1. နီ                        

2. စည့်

3. ရှည်

4. ကွိ

5. ဝိ

 

4.   Rearrage the following writings in the tonal order of " low" "level" and "high".

Example: မှီး မှိ မှီ             မှိ       မှီ      မှီး

    သည် သည့် သည်း         သည့်    သည်     သည်း                 

1. ကြိ  ကြီး  ကြီ

2. စည် စည်း စည့်

3. ပည့် ပည်း ပည်

4. ညိ  ညီး  ညီ

5. နည့်  နည်  နည်း