1. 

1.  မာ

2.  လာ

3.  သာ

4.  ထာ

5.  စာ

 

 

2.                            

1.  ဝါ

2.  ကျာ

3.  ပါ

4.  ဒါ

5.  တာ

3.    

1. နာ             [kájì wáhsèeh yè chá shéga pauq]

2. ဂါ              [gá ngeh yè chá]

3. ရှာ             [yágauq háhtò yè chá]

4. ကွား            [ná ngeh yè chá]

5. ဝါး             [wá yè chá shégá pauq]

 

4.          

1. ကြ ကြာ ကြား

2. ပွ ပွာ  ပွား

3. ချ ချာ ချား

4. ည ညာ ညား

5. မျှ မျှာ မျှား