1. 

1.  မျှ

2.  လျှ

 

2.  

1. မျှ                       [má yápín há htò]

2. လျှ                     [lá yápín há htò]

3. မြှ                     [má yáyíq há htò]

 

3. 

1. လျှ                 [hlá]

2. မျှ                 [hmjá]

3. မြှ                 [hmjá]