Clustered Consonants

há htò

ငှ

nghá ngahahtoe.JPG (1539 bytes)
ညှ nhyá nyahatoe.jpg (2104 bytes)
နှ nhá nangelHahtoe.JPG (1562 bytes)
မှ mhá mahahtoe.jpg (1604 bytes)
ယှ shá yapalethahtoe.JPG (1757 bytes)
ရှ shá rahahtoe.jpg (1590 bytes)
လှ lhá lahahtoe.jpg (1803 bytes)