စကားလုံးအဖွင့်

ကျိုက်က္ကဆံ ကျိုက်ကဆံ name of a place which was formerly a race course
ချ to drop, to put down
ငါ I (used to indicate friendliness or the older age of the speaker)
ဆိုင်း Burmese orchestra
ဇာတ် Burmese stage show
ဇာတ်လမ်း story
တယောက်ယောက် somebody
တယ်လီဖုန်း telephone
နင် you (used when speaking to younger or very intimate friends of same age)
ပြဇာတ် drama, play
ပြင် get ready, prepare, repair
ဖျာ mat
မနီးမဝေး at a reasonable distance
V မလို့ will
မင်းသမီး actress
မင်းသား actor
မှတ်မိ remember, recognize
N မှန်း the fact of being N
N ရော-N ပါ as well as
ရယ် laugh at
ရွှေမန်းသဘင် name of a Burmese dance troupe
လူပြက် clowns
လက်ကိုင်ပုဝါ handkerchief
လိုက်မလိုက် following or not
N ကလွဲလို့ except N