စကားလုံးအဖွင့်

ရဲစွမ်းသတ္တိ သတ္တိ courage
မြှောက်စား ချီးမြှောက်/ အားပေး encourage
ရွေးချယ် ရွေး select, choose
ရဲရင့် သတ္တိရှိ
လက်သည်း finger nail
အပ်  needle
စိုက် strike
တူ hammer/ nephew
ရိုက် hit
စမ်းသပ် စမ်း test
နောက်တွန့် နောက်ဆုပ် retreat
တပ်မတော် army
ဖွဲ့စည်း organize/ form
အုပ်ချုပ် ဦးဆောင် lead
အာရှတိုက် continent of Asia
အင်အားတောင့်တင်း အင်အားကောင်း strong
ရောက်ရှိ ရောက်
အဖြစ်သို့ရောက်ရှိ ဖြစ်လာ