စကားလုံးအဖွင့်

ကြည့်ရှု to look, to see
ခေါင်းဆောင် leader
ချေပ to defend
ခွှင့်ပြု to allow
စာရေးဆရာ writer
ဆက်လက် to continue
ဆန်းသစ် new
တလှည့် in turn
တော် smart
ထောက်ခံ to second, to recommend
ထုံးစံ custom
ဒိုင်လူကြီး referee, judge
နိုင်ငံကျော် locally well-known
နှစ်သက် to like
ပါဝင် to be included
ပုဂ္ဂိုလ် person
ဖိတ်ခေါ် invite
လူကြီးလူငယ်မရွေး every people
လေယူလေသိမ်း delivery, accent
အချေ defendant
အချက်အလက် facts
အစီအစဉ် program
အဆို motion
အဆိုတော် singer
အဆိုတင် propose (in a debate)
အဆိုရှင် one who proposed
အဆင်ပြေ go well with
အဆင်သင့် already
အတွေးအခေါ် idea