စကားလုံးအဖွင့်

ကိစ္စ case, matter
N ကိုယ်စား on behalf of N
N ကိုယ်တိုင် N self
ကိုယ်ပိုင် one's own
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် to one self
N ကျတော့ as for N
ခေတ်စား to be popular, fashionable
ခေါင်းစဉ် title, topic
ခွင့်ရ to get permission
ဂီတ music
ဂုဏ်ယူ to take pride
စကားရည်လုပွဲ debate
စာဆိုတော်နေ့ writer's day
ဆောင်ရွက် act
ဆယ်ကြိမ်မြောက် tenth
တာဝန် responsibility
တတ်နိုင် can afford
ထပ်တလဲလဲ frequently, repeatedly
ထမ်းဆောင် to carry out
ဘဝ life
ဘဝင်မြင့် conceited
မာနကြီး to be proud
မြို့နယ် township
လူကြီးမင်း gentlemen
လေးစားအပ်တဲ့ respectable
N တိုင်းလိုလို almost every N
လက်တွေ့ practical
လုပ်သားပြည်သူ working people
သဘာပတိ chairman
အကျိုး benefit
အကြိမ် time
အကြောင်းအရာ content
အခမ်းအနား celebration, ceremony