Keys

17. 1

၁။ တိုးတိုး

၂။ ကြာကြာ

၃။ မြန်မြန်

၄။ မှန်မှန်

၅။ စောစော


17. 2

၁။ ခဏ လမ်းလျှောက်ပါ။         Will walk a moment.

၂။ စောစော လာပါ။            Will come early.

၃။ ဖြေးဖြေး ဖတ်ပါ။            Will read slowly.

၄။ နည်းနည်း ပြောပါ။           Will speak a little.

၅။ များများ လုပ်ပါ။            Will do a lot.


17. 3

၁။ ဒေါ်သန်းတင် ခဏခဏ ရေးပါတယ်။ 

၂။ ကိုမောင်မောင် ကောင်းကောင်း လုပ်ပါတယ်။

၃။ မမြဝင်း တိုးတိုး ပြောပါတယ်။

၄။ မောင်စည်သူ နည်းနည်း ရေးပါတယ်။

၅။ ဒေါ်မမ ပျော်ပျော် နေပါတယ်။