Lesson 14

သင်ခန်းစာ ၁၄

WHAT TIME?

 

wpe3.jpg (41328 bytes)

အခု ဘယ်အချိန် ရှိပြီလဲ။

နာရီ ခွဲ ပြီ

အတန်း ဘယ်နှစ်နာရီမှာ မလဲ။

၈ နာရီမှာ စမယ်။

ဒီလိုဆို အတန်း နောက်ကျပြီ။

ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒီနေ့ အတန်းမရှိပါဘူး။