ญาติพี่น้องของเรา

 

woofer.gif (8826 bytes)
 

ญาติ คือ พี่น้อง เรามักเรียกกันว่าญาติพี่น้อง เรามีญาติพี่น้องมา่กมาย ญาติของเรามักมาหาเราเสมอๆเรารักญาติของเรา

พ่อของพ่อเราเรียกว่าปู่ แม่ของแม่เราเรียกว่าย่า ปู่และย่าเป็นญาติของเรา พ่อของแม่เราเรียกว่าตา แม่ของแม่เราเรียกว่ายาย ตาและยายเป็นญาติของเรา พี่ชายของพ่อเราเรียกว่าลุง พี่ชายของแม่เราก็เรียกว่าลุง พี่สาวของพ่อเราเรียกว่าป้า พี่สาวของแม่เราก็เรียกว่าป้า น้องชายของพ่อเราเรียกว่าอา น้องสา่วของพ่อเราก็เรียกว่าอา น้องชายของแม่เราเรียกว่าน้า น้องสาวของแม่เราก็เรียกว่าน้า

ลุงป้าน้าอาเป็นญาติของเรา เรามีัปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้านาอา เราเป็นลูกของพ่อแม่ เราเป็นหลานของปู่ เป็นหลานของย่า เป็นหลานของตาและยายด้วย ลุงป้าน้าอาก็เรียกเราว่่าหลาน

เรามีลูก เมื่อลูกมีลูก เราก็เรียกลูกของลูกว่าหลาน เรามักจะไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเสมอ ท่านแก่มากและตามัวดูอะไรไม่เห็น ท่านมักจะอยู่บ้านเสมอ 
                                             familytree.jpg (10251 bytes)