REVIEW
What would you say?

Some of the exercises below are a little different from those you have had previously. Several correct answers to the problem are given, first in Thai and later in English. Your task is to match up each Thai sentence with its corresponding English equivalent.

5. Miscellaneous sentences. Match up the Thai and the English.

a. sʉ̂a níi yaaw kəən pay. sày mây dây.
b. thîinîi khon mây mâak ləəy.
c. khun mák càʔ ráppràthaan ʔaahǎancháaw thîinǎy lɛ́ʔ mʉ̂aray khráp.
d. wanníi phǒm tɔ̂ŋ tham ŋaan thʉ̌ŋ sìi mooŋ khrʉ̂ŋ.
e. phǒm càʔ pay phóp khun thîinôon weelaa sìi mooŋ sìisìphâa naathii.
f. weelaa níi khun kamlaŋ tham ŋaan thîinǎy khráp. phǒm yaŋ tham ŋaan yùu thîi kàw.
g. bɔɔrísàt khɔ̌ɔŋ phǒm yàak càʔ pə̀ət ráan mày nay phâak tây.
h. khun khəəy pay thîi ʔàmeeríkaa rʉ̌ʉ khráp. phǒm chɔ̂ɔp yùu thîinân mâak.
i. lʉ̂ak ráppràthaan ʔaahǎan thîi khun chɔ̂p sii khráp.
j. khun tɔ̂ŋ tɛ̀ɛŋtua naan mǎy khráp.