REVIEW
What would you say?

Some of the exercises below are a little different from those you have had previously. Several correct answers to the problem are given, first in Thai and later in English. Your task is to match up each Thai sentence with its corresponding English equivalent.

1. You and a friend are talking while getting dressed in the morning. Here are some sentences you might want to use. Match up the Thai and the English.

a. mɛ̌ɛ, sǎay lɛ́ɛw. rîip tɛ̀ɛŋtua sii khráp.spkr.gif (282 bytes)
b. khonsákphâa ʔaw sʉ̂aphâa maa lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ khráp.spkr.gif (282 bytes)
c. wanníi khun càʔ sày thǔŋtháaw sǐi ʔàray khráp.spkr.gif (282 bytes)
d. phǒm tɔ̂ŋ koon nùat thúk wan.spkr.gif (282 bytes)
e. mʉ̂a khʉʉnníi phǒm ʔàapnáam kɔ̀ɔn pay nɔɔn.spkr.gif (282 bytes)
f. prɛɛŋsǐifan sǐidɛɛŋ khɔ̌ɔŋ phǒm yùu thîinǎy khráp.spkr.gif (282 bytes)
g. chûay sòŋ wǐi lɛ́ʔ prɛɛŋ maa hây phǒm thii khráp.spkr.gif (282 bytes)
h. thǔŋtháaw sǐinámŋən khɔ̌ɔŋ khun yùu nay linchák.spkr.gif (282 bytes)
i. mii sàbùu lɛ́ʔ phâachéttua yùu nay hɔ̂ŋnáam.spkr.gif (282 bytes)
j. khun sày rɔɔŋtháaw khànàat thâwray khráp.spkr.gif (282 bytes)
k. wanníi khun càʔ sày mùak mǎy khráp.spkr.gif (282 bytes)
l. khɔ̌ɔ hây phǒm yʉʉm sʉ̂achə́ət sàk tua, dây mǎy khráp.spkr.gif (282 bytes)
m. wanníi phǒm càʔ pay nay mʉaŋ, phrɔ́ʔ yàak càʔ sʉ́ʉ sʉ̂aphâa sàk nɔ̀ɔy.spkr.gif (282 bytes)
n. phǒm khít wâa, phǒm sày thǔŋtháaw mày wáy nay línchák.spkr.gif (282 bytes)
o. phǒm hǎa sʉ̂achə́ət thîi sàʔàat mây dây.spkr.gif (282 bytes)