FINDER LIST

ʔàapnáam อาบน้ำ to bathe, take a bath
bɔ̀ɔk บอก to tell, say to
cam จำ to remember
dɛɛŋ แดง to be red
dǐaw เดี๋ยว moment; in a moment
fan ฟัน tooth, teeth
hǎa หา What!(exclamation of surprise or disbelief)
hee  เฮ้ Hey! (exclamation to call someone's attention)
yaaw ยาว to be long
yʉʉm  ยืม to borrow, lend
kaaŋkeeŋ กางเกง pants, trousers
kàw เก่า to be old (of things which are not alive)
koon โกน to shave
kwàa กว่า by the time that
khànàat ขนาด size
khonsákphâa คนซักผ้า laundryman, lauderer
khoŋ (or) khoŋ càʔ คง (หรือ) คงจะ sure to, bound to
khɔ̀ɔpcay ขอบใจ thanks, thank you; to thank, be grateful to
khrʉ̂ŋ ครึ่ง half
khʉ̂n ขึ้น to ascend, rise, grow; up
láaŋ  ล้าง to wash (anything except cloth and the hair)
línchák  ลิ้นชัก drawer
lúk ลุก to get up
lúk khʉ̂n ลุกขึ้น to get up
lʉ̂ak เลือก to choose, select, pick out
nâa หน้า face
nékthay  เนคไท necktie
nùat หนวด beard
prɛɛŋ แปรง brush
prɛɛŋsǐifan แปรงสีฟัน toothbrush
phâachéttua ผ้าเช็ดตัว towel
phǒm ผม hair (of the head)
phʉ̌ʉn ผืน (clf. for pieces or strips of cloth having a definite use)
ráantàtphǒm ร้านตัดผม barber-shop
rîip รีบ to hurry
sàʔ  สระ to wash (the hair), shampoo
sàʔàat สะอาด to be clean
sàbùu สบู่ soap
sák ซัก to wash (clothing), launder
sày ใส่ to put in; to put on (clothing), to wear
sǎay  สาย to be late
sèt เสร็จ to finish; to be finished, through, ready
sǐi สี to rub against, sub across; to brush (the teeth)
sǐidɛɛŋ สีแดง to be red; the color red
sǐinámŋən สีน้ำเงิน to be blue; the color blue
sòŋ ส่ง to send
sǔay สวย to be pretty
sʉ̂achə́ət เสื้อเชิ้ต shirt
sʉ̂aphâa เสื้อผ้า clothing, clothes
tàt ตัด to cut, cut off
tɛ̀ɛŋtua แต่งตัว to dress; to get dressed; to be dressed
thii ที (word of request)
thǔŋtháaw ถุงเท้า socks, stockings
waanníi วานนี้ yesterday
wǐi หวี comb; to comb