BASIC SENTENCES

sànìt

Hey! (exclamation to call someone's attention)

hee

เฮ้

to get up

lúk

ลุก

to rise (or up)

khʉ̂n

ขึ้น

to get up from a sitting or a lying position

lúk khʉ̂n

ลุกขึ้น

to be late

sǎay

สาย

1. Hey, san, get up! It's late!

hee, sànɔ̌ɔŋ, lúk khʉ̂n thə̀ʔ sǎay lɛ́ɛw

เฮ้น้องลุกขึ้นเถอะสายแล้ว

sànɔ̌ɔŋ

What!

hǎa
หา

2. What! What time is it?

hǎa, weelaa thâwray lɛ́ɛw
หาเวลาเท่าไหร่แล้ว

sànìt

half

khrʉ̂ŋ
ครึ่ง

3. It's half past eight.

pɛ̀ɛt mooŋ khrʉ̂ŋ lɛ́ɛw
แปดโมงครึ่งแล้ว
by the time that

kwàa

กว่า
to dress (or to be dressed)

tɛ̀ɛŋtua

แต่งตัว

to finish (or to be ready)
sèt
เสร็จ
bound to or sure to
khoŋ (or) khoŋ càʔ
คง (หรือ) คงจะ
4. By the time [we] get dressed ('finish dressing'), it's bound to be around half past nine.
kwàa càʔ tɛ̀ɛŋtua sèt, kɔ̂ʔ khoŋ càʔ raaw kâw mooŋ khrʉ̂ŋ
กว่าจะแต่งตัวเสร็จก็คงจะราวเก้าโมงครึ่ง

sànɔ̌ɔŋ

5. That's right! ('True!')

ciŋ sii
จริงสิ

at (of past time only)

mʉ̂a
เมื่อ
yesterday
waanníi
วานนี้
to tell (or to say to)
bɔ̀ɔk
บอก
6. I told Prasit yesterday I'd meet him at ten.
mʉ̂a waanníi bɔ̀ɔk khun pràsìt wâa, càʔ pay phóp khǎw sìp mooŋ́
เมื่อวานนี้บอกคุณประสิทธิ์ว่าจะไปพบเขาสิบโมง
to hurry
rîip
รีบ
7. Guess I'd better hurry a little.
hěn càʔ tɔ̂ŋ rîip sàk nɔ̀ɔy
เห็นจะต้องรีบสักหน่อย

sànìt

to wash (cloth; or to launder)
sák
ซัก
laundryman
khonsákphâa
คนซักผ้า
clothes (or clothing)
sʉ̂aphâa
เสื้อผ้า
to send
sòŋ
ส่ง
8. The laundryman hasn't sent [my] clothes back yet.
khonsákphâa yaŋ mây ʔaw sʉ̂aphâa maa sòŋ
คนซักผ้ายังไม่เอาเสื้อผ้ามาส่ง
pants (or trousers)
kaaŋkeeŋ
กางเกง
to be clean
sàʔàat
สะอาด
9. [I] don't have any clean pants.
kaaŋkeeŋ thîi sàʔàat kɔ̂ʔ mây mii
กางเกงที่สะอาดก็ไม่มี
to put on (or to put in)
sày
ใส่
classifier for pairs of pants
tua
ตัว
to be old (of things which are not alive)
kàw
เก่า
10. Guess I'll have to wear an old pair.
hěn càʔ tɔ̂ŋ sày tua kàw
เห็นจะต้องใส่ตัวเก่า

sànɔ̌ɔŋ

to wash (anything except clothing and the hair)
láaŋ
ล้าง
face
nâa
หน้า
to brush (the teeth); (or to rub across)
sǐi
สี
tooth
fan
ฟัน
to shave
koon
โกน
beard
nùat
หนวด
11. We'll have to go to the bathroom [and] wash, brush [our] teeth and shave.
pay hɔ̂ŋnáam kan thə̀ʔ, càʔ dây láaŋ nàa, sǐi fan, lɛ́ʔ koon nùat
ไปห้องน้ำกันเถอะ จะได้ล้างหน้า สีฟันและโกนหนวด

sànìt

to bathe (or to take a bath)

ʔàapnáam
อาบน้ำ
12. Are you going to take a bath this morning?
cháawníi khun càʔ ʔàapnáam mǎy
เช้านี้คุณจะอาบน้ำไหม

sànɔ̌ɔŋ

to bathe

ʔàap
อาบ

13. Guess not.

hěn càʔ mây ʔàap khráp
เห็นจะไม่อาบครับ

sànìt

brush (or to brush)
prɛɛŋ
แปรง
toothbrush
prɛɛŋsǐifan
แปรงสีฟัน
classifier for brushes
ʔan
อัน
14. Which toothbrush is mine? ('My toothbrush [is] which one?')
prɛɛŋsǐifan phǒm ʔan nǎy khráp
แปรงสีฟันผมอันไหนครับ
to remember
cam
จำ
15. Do you remember? ('Can you remember?')
khun cam dây mǎy
คุณจำได้ไหม

sànɔ̌ɔŋ

to be blue
sǐinámŋən
สีน้ำเงิน
to be red
dɛɛŋ (or) sǐidɛɛŋ
สีแดง
16. Yours is blue, mine's red.
khɔ̌ɔŋ khun sǐinámŋən khráp, khɔ̌ɔŋ phǒm sǐidɛɛŋ
ของคุณสีน้ำเงินครับ ของผมสีแดง

sànìt

soap

sàbùu
สบู่

towel

phâachéttua
ผ้าเช็ดตัว

word of request

thii
ที

17. Hand me the soap and a towel, [please].

chûay sòŋ sàbùu lɛ́ʔ phâachéttua maa hây phǒm thii sànɔ̌ɔŋ
ช่วยส่งสบู่และผ้าเช็ดตัวมาให้ผมที
sànɔ̌ɔŋ
18. Here.
(A few minutes later.)
nîi khráp
นี่ครับ
sànìt
19. I'm through washing.
phǒm láaŋ nâa sèt lɛ́ɛw
ผมล้างหน้าเสร็จแล้ว
sànɔ̌ɔŋ
20. You go ahead and get dressed first ('before [I do]').
chəən khun tɛ̀ɛŋtua kɔ̀ɔn síʔ khráp
เชิญคุณแต่งตัวก่อนสิครับ
sànìt
socks (or stockings)
thǔŋtháaw
ถุงเท้า
21. I haven't got any clean socks.

phǒm mây mii thǔŋtháaw thîi sàʔàat ləəy

ผมไม่มีถุงเท้าที่สะอาดเลย

size (of anything)

khànàat

ขนาด

22. What size socks do you wear?

khun sày thǔŋtháaw khànàat thâwray khráp

คุณใส่ถุงเท้าขนาดเท่าไหร่ครับ

sànɔ̌ɔŋ
23. A ten and a half.
khànàat sìp khrʉ̂ŋ khráp
ขนาดสิบครึ่งครับ
sànìt
to borrow or to lend
yʉʉm
ยืม
let me borrow

khɔ̌ɔ hây phǒm yʉʉm

ขอให้ผมยืม

24. Can you lend me a pair?

khɔ̌ɔ hây phǒm yʉʉm sàk khûu, dây mǎy khráp.

ขอให้ผมยืมสักคู่ ได้ไหมครับ

sànɔ̌ɔŋ
to choose (or to pick out)
lʉ̂ak
เลือก
25. Take your choice.

lʉ̂ak ʔaw síʔ khráp

เลือกเอาสิครับ

drawer
línchák
ลิ้นชัก
26. [They]'re in the drawer.

yùu nay línchák

อยู่ในลิ้นชัก

sànìt
to thank (or thanks)
khɔ̀ɔpcay
ขอบใจ
27. Thanks.
khɔ̀ɔpcay khráp
ขอบใจครับ
shirt
sʉ̂achə́ət
เสื้อเชิ้ต
necktie
nékthay
เนคไท
28. I'm going to wear a white shirt and ('with') a blue tie today.
wanníi phǒm càʔ sày sʉ̂achə́ət sǐikhǎaw kàp nékthay sǐinámŋən.
วันนี้ผมจะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับเนคไท
sànɔ̌ɔŋ
to be pretty
sǔay
สวย
Guess I'll wear a blue shirt, but I haven't got any decent ties.

hěn càʔ sày sʉ̂achə́ət sǐinámŋən, tɛ̀ɛ nékthay thîi sǔaysǔay mây mii ləəy

เห็นจะใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงิน แต่เนคไทที่สวยสวยไม่มีเลย

30. What color tie do you think'd go ('be suitable') with this shirt?

khun khít wâa, sày nékthay sǐi ʔàray mɔ̀ʔ kàp sʉ̂achə́ət níi

คุณคิดว่าใส่เนคไทสีอะไรเหมาะกับเสื้อเชิ้ตนี้

sànìt
31. I think a red tie['d] be fine ('very suitable').
phǒm khít wâa, nékthay sǐidɛɛŋ mɔ̀ʔ thiidiaw
ผมคิดว่าเนคไทสีแดงเหมาะทีเดียว
sànɔ̌ɔŋ
32. Are you ready yet?
khun sèt lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ
คุณเสร็จแล้วหรือยัง
sànìt
moment (or in a moment)
dǐaw
เดี๋ยว
comb (or to comb)

wǐi

หวี

hair (of the head)

phǒm

ผม

33. Just a minute; I have to comb my hair first, that's all.

dǐaw phǒm tɔ̂ŋ wǐi phǒm sǐa kɔ̀ɔn thâwnán

เดี๋ยว ผมต้องหวีผมเสียก่อนเท่านั้น

to be long

yaaw

ยาว

34. Say, my hair's getting pretty long ('has gotten very long').

mɛ̌ɛ, phǒm khɔ̌ɔŋ phǒm yaaw mâak lɛ́ɛw

แหม ผมของผมยาวมากแล้ว

barber-shop

ráantàtphǒm

ร้านตัดผม

35. Guess I'd better go to the barber-shop today.

wanníi hěn càʔ tɔ̂ŋ pay ráantàtphǒm

วันนี้เห็นจะต้องไปร้านตัดผม

to cut (or to cut off)

tàt

ตัด

to wash (the hair)

sàʔ

สระ

36. I want to get a haircut and a shampoo. ('[I] want to have them cut and shampoo [my] hair for [me]').

yàak càʔ hây kháw tàt phǒm lɛ́ʔ sàʔ phǒm hây

อยากจะให้เขาตัดผมและสระผมให้