BASIC SENTENCES

Thɛ̌ɛm

hotel

hooten

โฮเต็ล

1. Say, there's a lot of people at this hotel.

mɛ̌ɛ, thîi hootenn níi mii khon mâak ciŋ.

แหม ที่โฮเต็ลนี้มีคนมากจริง

room

hɔ̂ŋ

ห้อง

to be vacant (or free)

wâaŋ

ว่าง

2. Do you think they'll have any rooms?

khun khít wâa, càʔ mii hɔ̂ŋ wâaŋ mǎy khráp.

คุณคิดว่า จะมีห้องว่างไหมครับ

thàt

to know

sâab

ทราบ

3. I don't know.

phǒm mây sâap khráp.

ผมไม่ทราบครับ

to ask (or inquire)

thǎam

ถาม

table (or desk)

tóʔ

โต๊ะ

word of command

thə̀ʔ (or) thə̀ət

เถอะ (หรือ) เถิด

4. Let's go ask at the desk.

pay thǎam kan thîi tôʔ thə̀ʔ.

ไปถามกันที่โต๊ะเถิด

Thɛ̌ɛm (to the clerk)

5. Do you have any rooms?

khun mii hɔ̂ŋ wâaŋ mǎy khráp.

คุณมีห้องว่างไหมครับ

Clerk

6. Yes.

mii khráp.

มีครับ

for

sǎmràp

สำหรับ


to be single (or sole)
diaw

เดี่ยว

7. Do you want a single room or a double [room]? ('Do you want a room for a single person or for two people?')
khun tɔ̂ŋkaan hɔ̂ŋ sǎmràp khon diaw rʉ̌ʉ sǎmràp sɔ̌ɔŋ khon khráp.

คุณต้องการห้องสำหรับคนเดียวหรือสำหรับสองคนครับ

Thɛ̌ɛm

8. Double. ('For two people.')

sǎmràp sɔ̌ɔŋ khon khráp.

สำหรับสองคนครับ

bathroom

hɔ̂ŋnáam

ห้องน้ำ

9. And we want a room with bath. ('And we want to get a room which has a bathroom also.')
lɛ́ʔ raw yàak càʔ dây hɔ̂ŋ thîi mii hɔ̂ŋnáam dûay.

และเราอยากจะได้ห้องที่มีห้องน้ำด้วย

Clerk

10. O.K.
dây khráp.

ได้ครับ

to eat (formal term)
ráppràthaan

รับประทาน

11. Do you want to take your meals here too? ('Do you want to eat here also?')
khun tɔ̂ŋkaan càʔ ráppràthaan ʔaahǎan thîinîi dûay mǎy khráp.

คุณต้องการจะรับประทานอาหารที่นี่ด้วยไหมครับ

Thɛ̌ɛm

to eat
ráp

รับ

12. I don't think so. ('It seems [we] won't eat [here].')
hěn càʔ mây ráp khráp.

เห็นจะไม่รับครับ

to wonder (or roam)
thîaw

เที่ยว

to go around
pay thîaw

ไปเที่ยว

to be different (or various)
tàaŋtàaŋ

ต่างต่าง

13. We want to go around to different places.
raw yàak càʔ pay thîaw thîi tàatàa dûay.

เราอยากจะไปเที่ยวที่ต่างต่างด้วย

Clerk

14. If you don't take your meals here the price is five bahts a day.

thâa khun mây ráppràthaan ʔaahǎan thîinîi, raakhaa wan láʔ hâa bàat.

ถ้าคุณไม่รับประทานอาหารที่นี่ราคาวันละห้าบาท

to rest (or to stay)
phák.

พัก

all (or all of)
tháŋ

ทั้ง

week
ʔaathít

อาทิตย์

to be special (or extra)
phísèet

พิเศษ

15. But if you stay here all week we'll figure a special price for [you].
tɛ̀ɛ thâa khun phák thîinîi tháŋ ʔaathít, raw càʔ khít raakhaa phísèet hây.

แต่ถ้าคุณพักที่นี่ทั้งอาทิตย์เราจะคิดราคาพิเศษให้

Thɛ̌ɛm

16. We'll only stay two or three days.

raw càʔ yùu sɔ̌ɔŋ sǎam wan thâwnán.

เราจะอยู่สองสามวันเท่านั้น

Clerk

before
kɔ̀ɔn

ก่อน

first (before doing something else)
sia kɔ̀ɔn

เสียก่อน

17. Would you like to go look at the room first?
khun yàak càʔ pay duu hɔ̂ŋ sǐa kɔ̀ɔn mǎy khráp.

คุณอยากจะไปดูห้องเสียก่อนไหมครับ

Thɛ̌ɛm

18. Yes.
khráp.

ครับ

Clerk

boy (only in the sense of servant in a public place)

bɔ̌ɔy

บ๋อย

to take (or accompany)

phaa

พา

he or she or they

khun

คุณ

both

tháŋ sɔ̌ɔŋ

ทั้งสอง

19. Boy, take these two gentlemen to Room 218.

bɔ̌ɔy phaa khun tháŋ sɔ̌ɔŋ pay hɔ̂ŋ sɔ̌ɔŋrɔ́ɔy sìppɛ̄ɛt.

บ๋อย พาคุณทั้งสองไปห้องสองร้อยสิบแปด

key (or padlock)

kuncɛɛ

กุญแจ

20. Here's the key.

nîi nɛ̂ɛʔ, kuncɛɛ.

นี่แน่ะ กุญแจ

Boy
21. This way, gentlemen.
chəən thaaŋ níi khráp.

เชิญทางนี้ครับ

floor (of building; or class)
chán

ชั้น

second (in order)
thîisɔ̌ɔŋ

ที่สอง

22. It's [on] the second floor.
(Showing them the room.)
yûu chán thîisɔ̌ɔŋ khráp.

อยู่ชั้นที่สองครับ

to be big (or large)
too

โต

23. The room's large and comfortable.
hɔ̂ŋ níi too lɛ̂ʔ sàbaay dii.

ห้องนี้โตและสบายดี

door (or gate)
pràtuu

ประตู

classifier for doors and windows
baan

บาน

window
nâatàaŋ

หน้าต่าง

24. There's only one ('a single') door but there're several windows.
mii pràtuu baan diaw, tɛ̀ɛ mii nâatàaŋ lǎay baan.

มีประตูบานเดียว แต่มีหน้าต่างหลายบาน

bed and classifier for beds
tiaŋ

เตียง

25. There're two beds.
mii tiaŋ sɔ̌ɔŋ tiaŋ.

มีเตียงสองเตียง

26. The bathroom's over there.
hɔ̂ŋnáam yùu thaaŋ nóon.

ห้องน้ำอยู่ทางโน้น

to open (or to be open)
pə̀ət

เปิด

27. I'll go open the door for [you].
phǒm càʔ pay pə̀ət pràtuu hây.

ผมจะไปเปิดประตูให้

Thɛ̌ɛm
to take
ʔaw

เอา

28. Shall [we] take it, Thàt?

càʔ ʔaw mǎy, Thàt.

จะเอาไหม ทัด

Thàt
29. Yes.
ʔaw siʔ khráp.

เอาสิครับ

Boy
chair
kâwʔii

เก้าอี้

classifier for chairs and tables

tua

ตัว

30. It has quite a few chairs and tables, too.

kâwʔii lɛ́ʔ tóʔ kɔ̂ʔ mii lǎay tua.

เก้าอี้และโต๊ะก็มีหลายตัว

Thɛ̌ɛm
to descend (or down)
loŋ

ลง

to agree (to do something)

tòk loŋ

ตกลง

31. Fine, we'll stay. ('We agree to stay here.')

dii lɛ́ɛw, raw tòk loŋ càʔ phák thîinîi.

ดีแล้วเราตกลงจะพักที่นี่

Thàt
night
khʉʉn

คืน

tonight

khʉʉnníi

คืนนี้

to go to bed

pay nɔɔn

ไปนอน

about or around

raaw

ราว

because (or because of)

phrɔ́ʔ

เพราะ

to wake up (by oneself)

tʉ̀ʉn

ตื่น

to be early (or morning)

cháaw

เช้า

tomorrow

phrûŋníi

พรุ่งนี้

32. We'll go to bed around ten o'clock tonight, because we want to wake up early tomorrow.

khʉʉnníi raw càʔ pay nɔɔn raaw sìp mooŋ, phrɔ́ʔ yàak càʔ tʉ̂ʉn cháaw phrûŋníi.

คืนนี้เราจะไปนอนราวสิบโมง เพราะอยากจะตื่นเช้าพรุ่งนี้

Boy
to wake up (someone else)
plùk

ปลุก

33. When would you like to have [us] call [you] ('wake [you] up')?

khun yàak càʔ hây plùk weelaa thâwray khráp.

คุณอยากจะให้ปลุกเวลาเท่าไหร่ครับ

Thàt
34. Around seven. ('Around seven in the morning.')
raaw cèt mooŋ cháaw.

ราวเจ็ดโมงเช้า

Boy
35. O.K.
day khráp.

ได้ครับ

down below (or downstairs)

khâŋlâaŋ

ข้างล่าง

36. [Please] go down [and] make arragements ('agree') at the desk.

chəən pay tòk loŋ thîi tóʔ khâŋlâaŋ síʔ khráp.

เชิญไปตกลงที่โต๊ะข้างล่างสิครับ

to close (or to be closed)

pìt

ปิด

37. I'll close the door for [you].

phǒm càʔ pìt pràtuu hây.

ผมจะปิดประตูให้