REVIEW
What would you say?

Some of the exercises below are a little different from those you have had previously. Several correct answers to the problem are given, first in Thai and later in English. Your task is to match up each Thai sentence with its corresponding English equivalent.

5. Match up the following Thai sentences with their English equivalents.

a. wanníi khǎw pay tham ŋaan chên khəəy.
b. mɛ̌ɛ, khun pìak mâak lɛ́ɛw.
c. phɔɔ thʉ̌ŋ nâafǒn, fǒn mák càʔ tòk mâak.
d. khǎw rópkuan phǒm sàmə̌ə.
e. mʉ̂a mii fáarɔ́ɔŋ, nɔ́ɔŋchaay khɔ̌ɔŋ phǒm khon nʉ̀ŋ nɔɔn mây làp ləəy, tɛ̀ɛ nɔ́ɔŋchaay ʔìik khon nʉ̀ŋ nɔɔn làp sàmə̌ə.
f. námnom lɛ́ʔ námtaan pen khɔ́ɔŋ thîi baaŋ khon cháy sàmə̌ə.
g. mʉ̂a mii mêek mâak, khon mák càʔ khít wâa, fǒn càʔ tòk.
h. phǒm khít wâa, phîichaay càʔ maa yîam phǒm wanníi.