REVIEW
What would you say?

Some of the exercises below are a little different from those you have had previously. Several correct answers to the problem are given, first in Thai and later in English. Your task is to match up each Thai sentence with its corresponding English equivalent.

4. All over the world people like to talk about the weather. Here are a few of the things they might say about it at different times:

a. fǒn kamlaŋ tòk nàk.
b. phráʔaathít sɔ̀ɔŋsɛ̌ɛŋ sàwàaŋ.
c. wanníi lom phát càt.
d. mʉ̂a dɛ̀ɛt ʔɔ̀ɔk, ʔaakàat rɔ́ɔn mâak.
e. nâanǎaw nay ʔàmeeríkaa mii hìmáʔ lɛ́ʔ námkhɛ̌ŋ mâak.
f. mʉ̂a mêek phàan pay, dɛ̀ɛt càʔ ʔɔ̀ɔk ʔìik.
g. nay phâak tây khɔ̌ɔŋ mʉaŋthay, ʔaakàat mây nǎaw ləəy.
h. khun khít wâa, dɛ̀ɛt càʔ ʔɔ̀ɔk ʔìik mǎy.
i. mʉ̂a fǒn tòk nàk, phǒm nɔɔn mây làp.
j. raw tɔ̂ŋ mii fǒn bâaŋ lɛ́ʔ dɛ̀ɛt bâaŋ.