REVIEW
What would you say?

Some of the exercises below are a little different from those you have had previously. Several correct answers to the problem are given, first in Thai and later in English. Your task is to match up each Thai sentence with its corresponding English equivalent.

2. Different people you know are going to go, or have gone, many different places. You tell where each is going, or has gone, saying:

a. mɛ̂ɛ càʔ pay yîam phʉ̂an.
b. nɔ́ɔŋchaay càʔ pay bâan.
c. phɔɔ thʉ̌ŋ nâanǎaw, phʉ̂an phǒm càʔ pay phâak tây.
d. ʔìik nɔ̀ɔy phǒm càʔ tɔ̂ŋ pay tham ŋaan.
e. châaŋtàtphǒm pay sàthǎaniirótfay lɛ́ɛw.
f. phǒm khít wâa, khruu khɔ̌ɔŋ phǒm càʔ pay kruŋthêep.
g. phʉ̂an khɔ̌ɔŋ phɔ̂ɔ phǒm càʔ pay phâak nʉ̌a.
h. phîichaay càʔ pay rian nǎŋsʉ̌ʉ thîi ʔàmeeríkaa.
i. thâa fǒn mây tòk, dèk khon nán càʔ pay duu nǎŋ.
j. phîisǎaw càʔ pay sʉ́ʉ rôm mày.