BASIC SENTENCES

Pràsǒŋ

1. [How] do you like this weather? ('Do you like this kind of weather?')

khun chɔ̂ɔp ʔaakàat jàaŋ níi mǎy khráp.

คุณชอบอากาศอย่างนี้ไหมครับ

John

I like [it].

phǒm chɔ̂ɔp khráp.

ผมชอบครับ

to be hot

rɔ́ɔn

ร้อน

to be cold (of weather and of personal sensation)

nǎaw

หนาว

to be just right (for comfort)

phɔɔ sàbaay

พอ สบาย

3. It's not [too] hot [and it's] not [too] cold; it's just right.

mây rɔ́ɔn, mâ y nǎaw, phɔɔ sàbaay.

ไม่ร้อน ไม่หนาว พอสบาย

Pràsìt

4. Where are you going?

khun kamlaŋ càʔ pay nǎy khráp.

คุณกำลังจะไปไหนครับ

John

Umbrella

rôm

ร่ม

classifier for umbrellas

khan

คัน


5. I'm going to buy an umbrella.
phǒm kamlaŋ càʔ pay sʉ́ʉ rôm sàk khan khráp.

ผมกำลังจะไปซื้อร่มสักคันครับ

rainy season
nâafǒn

หน้าฝน

6. They say the rainy season's already here. ('They say it has now reached the rainy season.')
khǎw wâa, dǐawníi thʉ̌ŋ nâafǒn lɛ́ɛw.

เขาว่า เดี๋ยวนี้ถึงหน้าฝนแล้ว

in a little while (or a little more)
ʔìik nɔ̀ɔy

อีกหน่อย

rain (used only as a noun)
fǒn

ฝน

to fall (or drop)
tòk

ตก


to rain
fǒn tòk

ฝน ตก

to be heavy (or heavily)
nàk

หนัก


7. In a little while there'll be heavy rains (ít'll rain hard').
ʔìik nɔ̀ɔy fǒn càʔ tòk nàk.

อีกหน่อยฝนจะตกหนัก

every
thúk

ทุก


everyone
thúk khon

ทุกคน

ought to (or should)
khuan (or) khuan càʔ

ควร ควรจะ

to have on hand (or to keep)
wáy

ไว้

8. And everybody ought to have an umbrella (on hand).
lɛ́ʔ thúk khon khuan càʔ mii rôm wáy.

และทุกคนควรจะมีร่มไว้

Pràsǒŋ

to be true or truly

ciŋ

จริง

9. [Very] true.

ciŋ khráp.

จริงครับ

raincoat
sʉ̂afǒn

เสื้อฝน

usefulness (or advantage)
pràyòot

ประโยชน์

to be useful
mii pràyòot

มีประโยชน์

at all
ləəy

เลย

10. When it rains here, a raincoat isn't any good at all (ís not useful at all').
mʉ̂a fǒn tòk thîinîi, sʉ̂afǒn mây mii pràyòot ləəy.

เมื่อฝนตกที่นี่ เสื้อฝน ไม่มีประโยชน์เลย

to be wet

pìak

เปียก

to use (or make use of)

cháy

ใช้

11. If you don't want to get soaking wet, [you] have to have (úse') an umbrella.

thâa khun mây yàak càʔ piak mâak, kɔ̂ʔ tɔ̂ŋ cháy rôm.

ถ้าคุณไม่อยากเปียกมาก ก็ต้องใช้ร่ม

John

some
baaŋ

บาง

classifier for places
hɛ̀ɛŋ

แห่ง

somewhere (or some places)
baaŋ hɛ̀ɛŋ

บางแห่ง

12. In America, it rains a lot [in] some places, too.

nay ʔàmeeríkaa baaŋ hɛ̀ɛŋ fǒn tòk mâak mʉ̌ankan.

ในอเมริกาบางแห่งฝนตกมากเหมือนกัน

someone (or some people)

baaŋ khon

บางคน

13. Some people don't like rain at all.

baaŋ khon mây chɔ̂ɔp fǒn ləəy.

บางคนไม่ชอบฝนเลย

on the part of ('part')

sùan

ส่วน

14. But as for me, it doesn't make any difference
[whether] it rains or not.
tɛ̀ɛ sùan phǒm, fǒn càʔ tòk rʉ̌ʉ mây tòk, kɔ̂ʔ mây pen ray.

แต่ส่วนผม ฝนจะตกหรือไม่ตกก็ไม่เป็นไร

Pràsǒŋ

season and classifier for seasons
ráduu

ฤดู

15. You have four seasons in America, don't you?
nay ʔà meeríkaa khun mii ráduu sìi ráduu, chây mǎ y khráp

ในอเมริกาคุณมีฤดูสี่ฤดู ใช่ไหมครับ

John

16. That's right.

thùuk lɛ́ɛw khráp.

ถูกแล้วครับ

Pràsìt

summer

nâarɔ́ɔn

หน้าร้อน

winter
nâanǎaw

หน้าหนาว

17. Here we only have three seasons, summer, the rainy season, and winter.

thîinîi raw mii sǎam ráduu thâwnán, nâarɔ́ɔn, nâafǒn, lɛ́ʔ nâanǎaw.

ที่นี่เรามีสามฤดูเท่านั้น หน้าร้อน หน้าฝน และ หน้าหนาว

scarcely (or hardly)

mây khɔ̂y (or) mây khɔ̂y càʔ

ไม่ค่อย ไม่ค่อยจะ

18. But the winter isn't very cold (ís scarcely very cold').

tɛ̀ɛ nâanǎaw mây khɔ̂y càʔ nǎaw mâak.

แต่หน้าหนาวไม่ค่อยจะหนาวมาก

snow
hìmáʔ

หิมะ

ice
námkhɛ̌ŋ

น้ำแข็ง

19. There isn't any snow or ice at all.
mây mii hì máʔ rʉ̌ʉ námkhɛ̌ŋ ləəy.

ไม่มีหิมะ หรือ น้ำแข็ง

John

(interjection used to call attention to something)
nɛ̂ʔ

แน่ะ

20. Look over there!
duu nân nɛ̂ʔ.

ดูนั่นแน่ะ

cloud
mêek

เมฆ

classifier for clouds

kɔ̂ɔn

ก้อน

to float (or drift)

lɔɔy

ลอย

21. There's a big cloud drifting this way.

mii mêek kɔ̂ɔn yày lɔɔy maa thaaŋ níi.

มีเมฆก้อนใหญ่ลอยมาทางนี้

to think (or to figure)
khít

คิด

to think that
khít wâa

คิดว่า

22. Do you think it'll rain?
khun khít wâa, fǒn càʔ tòk máy khráp.

คุณคิดว่าฝนจะตกไหมครับ

Pràsǒŋ

to know
rúu

รู้

23. I don't know.
phǒm mây rúu khráp,

ผมไม่รู้ครับ

word of emphasis

dɔ̀ɔk

ดอก

24. but I don't think it'll rain.

tɛ̀ɛ phǒm mây khít wâa, fǒn càʔ tòk dɔ̀ɔk khráp.

แต่ผมไม่คิดว่าฝนจะตกดอกครับ

as soon as
phɔɔ

พอ

to pass
phàan

ผ่าน

to pass by (or pass on)
phàan pay

ผ่านไป

sunshine
dɛ̀ɛt

แดด

25. As soon as that cloud passes by, the sun'll [come] out again.

phɔɔ mêek kɔ̂ɔn nán phàan pay, dɛ̀ɛt kɔ̂ʔ càʔ  ʔɔ̀ɔk ʔìik.

พอเมฆก้อนนั้นผ่านไปแดดก็จะออกอีก

likely to (or usually)

mák (or) mák càʔ

มัก มักจะ

thunder

fáarɔ́ɔŋ

ฟ้าร้อง

26. When it rains we're always likely to have thunder.
mʉ̂a fǒn tòk raw mák càʔ mii fáarɔ́ɔŋ sàmə̌ə.
เมื่อฝนตกเรามักจะมีฟ้าร้องเสมอ

Pràsìt

wind

lom

ลม

to blow (of the wind)

phát

พัด

to be strong (as of the wind blowing)

càt
ตัด

27. And the wind blows hard too.

lɛ́ʔ lom phát càt dûay.
และลมพัดจัดด้วย

to be used to (something)

khəəy
เคย

to lie (or lie down)

nɔɔn
นอน

to sleep (or to close the eyes)

làp
หลับ

to be unable to sleep

nɔɔn mây làp
นอนไม่หลับ

28. IF you're not used to [it], you won't be able to sleep (at all).

thâa khun yaŋ mây khəəy, khun kɔ̂ʔ càʔ nəən mây làp ləəy.
ถ้าคุณไม่เคย คุณก็จะนอนไม่หลับเลย
John
to bother (or disturb)
rópkuan
รบกวน
29. Thunder doesn't bother me at all.
fáarɔ́ɔŋ mây rópkuan phǒm ləəy.
ฟ้าร้องไม่รบกวนผมเลย
30. I can always sleep.
phǒm nɔɔn làp sàmə̌ə.
ผมนอนหลับเสมอ
Pràsǒŋ
(word of request or mild command)
sii (or) si
ซิ สิ
31. Look!

duu síʔ khráp.

ดูสิครับ

32. The cloud's gone ('passed by') already.
mêek kɔ̂ɔn nán phàan pay lɛ́ɛw.

เมฆก้อนนั้นผ่านไปแล้ว

the sun
phráʔaathít

พระอาทิตย์

to shine
sɔ̀ɔŋsɛ̌ɛŋ

ส่องแสง

to be bright (or brightly)
sàwàaŋ

สว่าง

such as (or as)
chên

เช่น

as usual
chên khəəy

เช่นเคย

33. And the sun's shining brightly as usual.
lɛ́ʔ phráʔaathít kɔ̂ʔ sɔ̀ɔŋsɛ̌ɛŋ sàwàaŋ chên khəəy.
และพระอาทิตย์ก็ส่องแสงสว่างเช่นเคย