Exercise 3.
Below are five sentences, each of which has a blank space. Select one of the two words that can correctly be used to fill the blank space.

1.           sìp khon pay hǎa khruu khɔ̌ɔŋ khǎw.

a. lûuk.
b. de
̀k.

2.          mây chɔ̂ɔp duu nǎŋ khâʔ.

a. phǒm
b. di
̀chǎn

3. phǒm mii        hâa khon.

a. lûuk
b. de
̀k

4. khun yàak càʔ pay nay mʉaŋ kàp dìchǎn mǎy         .

a. khráp
b. kha
́ʔ

5. mʉ̂a phǒm yaŋ pen          , phǒm pay thîi ʔàmeeríkaa.

a. lûuk
b. de
̀k