Exercise 2.
Below are five questions. Some of them could be said only by men, others only by women.
Decide which is which.

1. dìchǎn mây chɔ̂ɔp pen khruu khâʔ.

a. men.
b. women.

2. phǒm mii phîisǎaw sɔ̌ɔŋ khon khráp.

a. men
b. women

3. khun càʔ pay bâan mʉ̂aray khráp.

a. men
b. women

4. khɔ̌ɔ thôot khâʔ.

a. men
b. women

5. phǒm tɔ̂ŋkaan kaafɛɛ sàk nʉ̀ŋ thûay khráp.

a. men
b. women